Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

Đây là một trong những dịch vụ được Công ty luật Hữu Nghị cung cấp tới Quý Doanh nghiệp nhằm đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp.

 >> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tiếp gọi số: 0945 865 586

 1. Tư vấn xây dựng quy chế ban Tổng giám đốc, ban Giám đốc:

Các nội dung chính Luật sư, chuyên gia tư vấn quản lý của Công ty luật Hữu Nghị sẽ thực hiện:

– Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

– Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

– Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

– Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

– Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

– Các nội dung khác có liên quan.

quy che 2

– Ảnh minh họa

2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Các nội dung Luật sư chuyên gia tư vấn cao cấp về Quản lý của chúng tôi tiến hành:

– Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên ;

– Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

– Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

– Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

– Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

– Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

– Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

– Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên.

 1. Tư vấn xây dựng Quy chế lương, thưởng

Mục đích :

– Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty.

– Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

Nội dung các công việc Công ty luật Hữu Nghị tư vấn cho Người sử dụng lao động:

3.1. Phân loại lao động:

3.2. Cách tính lương của các hình thức trả lương:

– Tính lương sản phẩm;

– Tính lương thời gian, khoán;

– Ngạch, bậc lương;

Tính toán và trả lương:

– Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.

– Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.

– Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).

– Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

Chế độ và thủ tục xét nâng lương:

– Về chế độ xét nâng lương: Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV một lần vào tháng thứ 04 của năm.

– Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Cán bộ CNV đã có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương (kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới ) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội qui lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng vănm bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.

– Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với CNV làm việc tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, do Trưởng bộ phận đề xuất.

– Thủ tục xét nâng lương: Đến, ký xét duyệt nâng lương. Phòng HCNS ra soát và tổng hợp danh sách Cán bộ CNV đã đủ niên hạn nâng lương. Gởi danh sách xuống các đơn vị, để tham khảo ý kiến của Lãnh đạo cơ sở. Sau đó, phòng HCNS lập biểu, trình Ban lãnh đạo Công ty để xét duyệt. Khi được duyệt, phòng HCNS thảo Quyết định trình Giám đốc ký chính thức, và mời CNV có tên được nâng lương để trao Quyết định. Đối với CNV chưa đuợc xét nâng lương thì giải thích để CNV yên tâm.

– Mức nâng của mỗi bậc lương từ 10 % – 20 % mức lương hiện tại tuỳ theo kết quả kinh doanh của công ty trong năm.

Và các công việc khác có liên quan

 1. Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý và Quan hệ điều hành

Điều lệ doanh nghiệp ghi nhận sự thoả thuận của các thành viên trong Doanh nghiệp, ghi nhận các quy định của pháp luật vào chính Doanh nghiệp đó, tuy nhiên, những vấn đề cụ thể của cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp không phải lúc nào cũng được thể hiện chi tiết trong điều lệ. Chính vì vậy, quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành là sự bổ sung cho sự thiếu sót đó và là cơ sở pháp lý cho sự hoạt động điều hành doanh nghiệp

Các nội dung Luật sư  và chuyên gia tư vấn cao cấp về Quản lý của chúng tôi thực hiện:

– Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp…;

– Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

– Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

– Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;

– Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty;

– Và các nội dung khác có liên quan.

 1. Tư vấn xây dựng Quy chế an sinh xã hội:

An sinh xã hội và phúc lợi xã hội là hệ thống các chính sách và giải pháp nhằm vừa bảo vệ mức sống tối thiểu của của người lao động trước những rủi ro và tác động bất thường về kinh tế, xã hội và môi trường; vừa góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Điều này sẽ giúp cho các Doanh nghiệp luôn thực hiện được kế hoach phát triển nguồn nhân lực đồng thời duy trì được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đơn vị mình.

Các nội dung  Luật sư và chuyên gia tư vấn quản lý của Công ty luật Hữu Nghị thực hiện:

I – Các khoản tiền phụ cấp

 1. Phụ cấp trách nhiệm: Cấp quản lý được thưởng tiền trách nhiệm hàng tháng, mức thưởng là 10 % lương cơ bản.
 2. Tiền công tác phí.

II – Trợ cấp

 1. Trợ cấp điện thoại: cấp cho CNV thường xuyên công tác ngoài để phục vụ cho công việc.
 2. Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm việc được trợ cấp 50% tiền tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần nhất;
 3. Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc;
 4. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương;
 5. Các phúc lợi khác;

III- Chế độ thưởng

 1. Thưởng cuối năm;
 2. Thưởng tuần: Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực hiện công việc của CNV Trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau đó chuyển Giám đốc công ty duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động.
 3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch;
 4. Thưởng thâm niên;
 5. Thưởng đạt doanh thu;

Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do BGĐ giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng CNV trình BGĐ duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng.

Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng phổ biến với hầu hết các công ty,  tổng Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty luật Minh Khuê vẫn xem xét, phân loại và điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cũng như mô hình của từng khách hàng.

 1. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH HỮU NGHỊ

Số 38 Kim Mã Thượng, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 0945 865 586

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  luatsuhuunghi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

  .

Sản Phẩm Liên Quan