Tranh tụng trọng tài

  • Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải thương mại Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải thương mại

    08:28:58  2017-03-31 Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Theo đó, trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định như sau: - Khi tiến hành hòa giải, các bên có thể tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải hoặc lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại. - Nếu các bên không thỏa thuận thì hòa