Định giá thương hiệu

  • Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

    Trong những năm qua tại Việt Nam nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và đăng ký các quyền liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ không ngừng tăng. Đáp ứng nhu cầu đó Công ty luật Hữu Nghị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bảo gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau: (i) Nghiên cứu, tư vấn thực hiện